Menu   Online Agenda 
telesecretariaat

Telesecretariaat en Impulseo III

Als Huisarts krijgt u bij inschakeling van het telefonisch secretariaat een deel van de kosten terugbetaald.

Tijdens de ministerraad van 20 januari 2012 werd het ontwerp-KB over Impulseo, met name de uitbreiding naar solo werkende huisartsen via Impulseo III, goedgekeurd. Tegelijk werden enkele verbeteringen in Impulseo I (steun voor de installatie van huisartsen) eindelijk van kracht. Eén maatregel uit dit pakket is de gedeeltelijke terugbetaling van het dienstencontract met uw tele-secretariaat. Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op dergelijke steun.

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

Voor de individuele huisarts bedraagt de tegemoetkoming de helft van de werkelijke kosten, met een maximum van € 3.474 per jaar. Hij moet wel minstens 150 globaal medische dossiers (GMD’s) beheren. Voor de huisartsengroepering bedraagt de tegemoetkoming de helft van de werkelijke kosten, met een maximum van € 3.474 per jaar per erkende huisarts die van de groepering deel uitmaakt.

Voorwaarden voor de terugbetaling

  • De groepering beheert minstens 150 globaal medische dossiers (GMD’s), vermenigvuldigd met het aantal huisartsen die het akkoord hebben ondertekend.
  • Er bestaat een schriftelijk samenwerkingsakkoord tussen de huisartsen van de groepering, dat alle onderlinge afspraken formeel vastlegt.

Bepalingen in het samenwerkingsakkoord

  • Het samenwerkingsakkoord licht toe hoe het bedrag van de tussenkomst zal worden verdeeld.
  • Het bepaalt de modaliteiten voor intern overleg tussen de participanten.
  • Er staat duidelijk in hoe de GMD’s zullen worden geraadpleegd, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • Het beschrijft hoe de beslissingen zullen worden genomen.
  • Er staat in het akkoord duidelijk vermeld op welke manier het samenwerkingsverband eventueel kan worden beëindigd.

Aanvraag

De vraag om tegemoetkoming (voor de kosten van het voorgaande jaar) moet uiterlijk op 30 juni worden ingediend. Voor de bepaling van het minimum aantal GMD’s geldt het aantal beheerde GMD’s in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag gebeurt.

Voor het beheer van Impulseo III heeft het RIZIV een overeenkomst gesloten met het Participatiefonds. U kunt een aanvraag tot tegemoetkoming indienen via een van de artsensyndicaten of via een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt. We verwijzen hiervoor naar de site van het Participatiefonds.

Meer informatie vindt u op

Vrijblijvende informatie

Ringfoon FMT bvba

Ten Briele 12/9
8200 Brugge
Belgium
T: +32 50 55 9000
F: +32 50 55 9001
E: info[at]ringfoon.be

BTW 0433.511.311
BELFIUS 779-5952249-72
IBAN BE38779595224972
BIC GKCC BEBB

Deel Ringfoon Telesecretariaat

Ten Briele 12/9
8200 Brugge
Belgium
T: +32 50 55 9000
F: +32 50 55 9001
E: info[at]ringfoon.be

BTW 0433.511.311
BELFIUS 779-5952249-72
IBAN BE38779595224972
BIC GKCC BEBB

Telesecretariaat voor artsen, tandartsen, specialisten en dierenartsen. Wij specialiseren ons in telefoonpermanentie en tele-onthaal voor de medische sector. We voorzien een gratis online agenda voor elke dokter. Ringfoon info@ringfoon.be http://www.ringfoon.be/images/ringfoon_telesecretariaat.png +32 50 55 9000
Ten Briele 12/9 8200 Brugge BE